Also available as:
PDF

EBS Volume Encryption on AWS